Energikartläggning

1.


Energikartläggning enligt  EEF:s modell

Vad som innefattas i de olika begreppen varierar.


Om energikartläggningen ska utföras för att
uppfylla lagen om energikartläggning i stora företag ska energikartläggningen genomföras
enligt ISO-standard, europeisk EN-standard eller svensk SS-standard, även rapporten ska då
uppfylla dessa standarder.


I övrigt finns ingen entydig branschstandard för vad de olika begreppen ovan innefattar.


EEF väljer därför att kalla alla dessa olika typer av
energieffektiviseringstjänster för ”energikartläggning”.


En energikartläggning genomförs då Beställare vill ha kunskap om hur energi används i en
byggnad eller verksamhet och vilka åtgärder som kan genomföras för att effektivisera
energianvändningen.


2.


En energikartläggning brukar innehålla följande delar:
• Energianvändningens fördelning över tiden (året/dygnet)
• Energikostnader
• Effektavgifter
• Energiabonnemangets utformning
• Energianvändningen fördelad på delsystem/energibärare
o Värme
o Kyla
o Ventilation
o Tryckluft/pumpar/fläktar
o Verksamhet
o Process
o Fastighetsel
• Användning av energi i förhållande till verksamhet
• Jämförelse med liknande verksamheter/byggnader
• Åtgärdsförslag