EnergibidragasprocessEnergibidrag


Stödet kommer att gå att söka för fastighetsägare med start från den 1 oktober och det går att få stöd med upp till 50% av de nödvändiga investeringsmerkostnaderna i samband med godkända energieffektiviseringsprojekt. Större fastighetsbolag kan få högst 30% av kostnaderna i stöd.

Energibidrgat till flerbostadshus


Förordningen innebär följande:

  • Stöd får ges till merkostnader som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostadshus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år.
  • Stöd får ges till byggnader som till övervägande del innehåller bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.
  • Stöd får ges med högst 50 procent av det stödberättigande underlaget. För medelstora företag får dock stödet uppgå till högst 40 procent och för stora företag till högst 30 procent av det stödberättigande underlaget.
  • Varsamhetskravet ska beaktas genom att frågan om bygglov ska vara utredd innan stödet söks.
  • För att få stöd ska den som genomför åtgärderna medverka till utbildningen av nya yrkesarbetande inom byggsektorns.
  • Ansökan om stöd ska lämnas till länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger. Energieffektiviseringsåtgärderna och merkostnaderna för investeringen ska godkännas av en oberoende expert.
  • Stöd får inte ges till en åtgärd som påbörjats innan ansökan om stöd har inkommit till länsstyrelsen.
  • Högst 50 procent av det preliminära stödet får betalas ut i samband med beslut om stöd (förskottsutbetalning).
  • Energieffektiviseringsåtgärderna ska påbörjas inom sex månader från beslutet om stöd och färdigställas inom två år från dagen för påbörjandet.
  • När energieffektiviseringsåtgärderna är färdigställda ska stödmottagaren ansöka om utbetalning hos länsstyrelsen, senast tre månader efter färdigställandet.


Länsstyrelsen beslutar om utbetalning och Boverket betalar ut stödet. Från 1 oktober 2021 blir stödet sökbart och Boverket kommer utveckla föreskrifter och vägledning som hjälp i ansökningsprocessen.
Nedan länkar till viktiga dokument och processerBoverket.


Vårt frågeformulär

Instruktion till frågeformulär

Instruktion för energikartläggning


Ansökningsblanket Boverket

Vägledning till Ansökan BoverketHandlingar som ska bifogas ansökan enligt förordningen (2021:664) om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus och Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2021:6) om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus
Obligatoriska bilagor


Nödvändiga behörighetshandlingar, exempelvis fullmakt, delegationsbeslut eller registerutdrag med uppgift om firmatecknare. Ges fullmakt genom delegationsbeslut ska delegationsordning, eller motsvarande dokument, bifogas. Sökanden ska även ange enligt vilken punkt i delegationsordningen delegation ges.


En vid tidpunkten för ansökan giltig energideklaration enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.


Ett intyg som visar vilken energieffektiviseringsåtgärd som ska genomföras, beräknade merkostnader för investeringen och vilken energieffektivisering som beräknas uppnås. Intyget ska lämnas av en certifierad energiexpert som uppfyller villkoren i 10 och 10 a §§ förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader och Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert.


Handlingar som ska bifogas ansökan i förekommande fall
För bygglovspliktig energieffektiviseringsåtgärd, ett beslut om bygglov.
Certifierad energiexpert

Med en certifierad energiexpert menas en energiexpert som uppfyller de krav
och kvalifikationer gällande utbildning, erfarenhet och lämplighet för uppgiften
som regleras i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering
av energiexpert, CEX. Energiexperten ska vara oberoende i den mening att
denne inte får vara närstående till den som anlitat experten. En byggnadsägare
som har en oberoende expert anställd får, precis som vid upprättande av en
energideklaration, anlita denne.
Att knyta en energiexpert till processen är dels ett sätt att förenkla för den som
ansöker om stöd, dels ett sätt att förenkla för länsstyrelserna när de bedömer
ansökningshandlingarna. Alternativet hade varit att kräva en aktuell energideklaration (inte bara en giltig, utan en helt ny) både i samband med ansökan om
stöd och i samband med ansökan om slutlig utbetalning.
Energiexperten har kompetens att föreslå lämpliga åtgärder för energieffektivisering i den enskilda byggnaden. Sammanlagt måste åtgärderna beräknas förbättra byggnadens energiprestanda med minst 20 procent. Detta ska också intygas av energiexperten i ett särskilt dokument som bifogas ansökan. Jämförelsen
ska då göras mot energiexpertens bedömning av byggnadens aktuella energiprestanda. Energiexperten ska också intyga att kostnaderna för de energieffektiviseringsåtgärder som anges i ansökan är rimliga.
Certifierade energiexperter finns i register på Boverkets webbplats: Hitta certifierade personer - Energideklaration - Boverket.