TIDPLAN


1. Tidplan
Ange preliminära datum då åtgärderna beräknas påbörjas respektive färdigställas.
De stödberättigade åtgärderna får inte ha påbörjats innan ansökan har kommit in till länsstyrelsen. En energi-effektiviseringsåtgärd ska påbörjas inom sex månader från beslutet om stöd och färdigställas inom två år från dagen för påbörjandet.
För att en åtgärd ska anses påbörjad ska antingen bygg- och installationsarbeten som avser energieffektiviseringsåtgärden ha påbörjats eller det första bindande åtagandet att beställa utrustning eller annat åtagande som gör investeringen oåterkallelig, beroende på vilket som inträffar först. Detta framgår av kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (artikel 2.23).
Med tidpunkt för färdigställande avses den tidpunkt när bygg- och installationsarbetena för energieffektiviseringsåtgärden har färdigställts.


Åtgärderna påbörjas (år, månad, dag9. Uppgifter om åtgärden
Observera att åtgärden inte får påbörjas innan en ansökan om stöd har kommit in till länsstyrelsen. För att en åtgärd ska anses påbörjad ska antingen bygg- och installationsarbeten som avser energieffektiviseringsåtgärden ha påbörjats eller det första bindande åtagandet att beställa utrustning eller annat åtagande som gör investeringen oåterkallelig, beroende på vilket som inträffar först.


Energieffektivisering innebär en förbättring av byggnadens primärenergital
En förbättring av energiprestanda, ett lägre primärenergital, kan uppnås på många olika sätt. Exempel på energieffektiviserande åtgärder är tilläggsisole-ring, byte av fönster, installation av en effektiv värmepump och att installera värmeåtervinning i ventilationen. Om man använder fossila bränslen i byggna-den så kan även en bättre energiprestanda uppnås genom att byta till förnybara bränslen, fjärrvärme eller värmepump.
För att uppnå en energieffektivisering som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent krävs i många fall att mer än en åtgärd genomförs. Exempel-vis kan tilläggsisolering av fasad och vindbjälkslag i en byggnad med fjärr-värme behöva kombineras med byte av fönster och injustering av värmesy-stem. På motsvarande sätt kan ett byte till FTX-system behöva kombineras med ett flertal mindre åtgärder som till exempel injustering av värmesystem, byte till energieffektiva varmvattenarmaturer och åtgärder för att minska bygg-nadens fastighetsel.


En energieffektivisering som innebär att energiprestandan förbättras med minst 20 procent sker ibland i samband med en större renovering. Stödet är en möj-lighet för fastighetsägaren att täcka en del av kostnaden för energieffektivise-ringen, vilket ger fastighetsägaren en snabbare återbetalning av investeringen. Men även om de energieffektiviserande åtgärderna genomförs i samband med en större renovering av byggnaden, är det endast kostnader som har ett direkt samband med själva energieffektiviseringen som är stödberättigande.